Didžiuojamės įkvepiančiomis absolventų sėkmės istorijomis

type your text for first image here

Didžiuojamės įkvepiančiomis absolventų sėkmės istorijomis

Siekiame lyderystės profesiniame mokyme

type your text for second image here

Siekiame lyderystės profesiniame mokyme

Skiriame ypatingą dėmesį praktiniam mokymui

type your text for third image here

Skiriame ypatingą dėmesį praktiniam mokymui

Nuolat modernizuojame praktinio mokymo bazes

type your text for 4th image here

Nuolat modernizuojame praktinio mokymo bazes

Vykdome unikalias mokymo programas

type your text for 5th image here

Vykdome unikalias mokymo programas

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Švietimo ir moksloministro

2006 m. kovo 16 d.įsakymu Nr. ISAK-472

( Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1832 redakcija)

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir veiklos teisinį pagrindą, Centro veiklos sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, reglamentuoja mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, Centro teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Centro reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Įstaigos visas pavadinimas – Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, trumpasis pavadinimas – VTV PMC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 300039885.

3. Centras įsteigtas 2004 m. liepos 1 d.,  reorganizavus sujungimo būdu Vilniaus 1-ąją politechnikos, Vilniaus 2-ąją politechnikos, Vilniaus 3-ąją politechnikos ir Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklas. Steigimo pagrindas – švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. ĮSAK-439 “Dėl Vilniaus 1-osios politechnikos, Vilniaus 2-osios politechnikos, Vilniaus 3-osios politechnikos ir Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklų reorganizavimo” (Žin., 2004, Nr. 55-1912).

4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Centro priklausomybė – valstybinė.

6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), kodas – 188603091, adresas - A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.

7. Centro buveinė – Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius.

8. Centro grupė – profesinio mokymo įstaiga.

9. Mokymo kalba – lietuvių.

10. Centro padaliniai:

10.1. Administravimo ir paslaugų skyrius, buveinė - Pamėnkalnio g. 11, LT-01114 Vilnius;10.2. Transporto ir verslo skyrius, buveinė – Parko g. 67, LT-11226 Vilnius.

11. Centro bendrabučio buveinė – Brolių g. 19, LT-02154 Vilnius

12. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

13. Centras turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

14. Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas.

15. Centro švietimo veiklos rūšys:

15. 1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – profesinis mokymas;

15.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

15.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

15.2.2. vidurinis mokymas, kodas 85.31.20;

15.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

15.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

15.2.5. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;

15.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

15.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

16. Nepagrindinė Centro veiklos sritis.

17. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

17.1. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas 45.20;

17.2. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

17.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

17.4. kita leidyba, kodas 58.19;

17.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

17.6. automobilių ir lengvųjų transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;

17.7. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33;

17.8. kompiuterių ir išorinės įrangos remontas, kodas 95.11;

17.9. vartotojiškos elektroninės įrangos remontas, kodas 95.21.

18. Centro veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų ir kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, verslo kultūros lygį, būtiną sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

19. Centro uždaviniai:

19.1. teikti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį, vidurinį mokymą;

19.2. sudaryti sąlygas profesijos kvalifikacijai tobulinti bei persikvalifikuoti;

19.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

19.4. užtikrinti valstybinės ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą;

19.5. sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti demokratijos tradicijas, įkūnijančias pilietinės bei politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmenims, kaip europinės ir pasaulinės bendrijos, daugiakultūrės bendruomenės nariams;

19.6. perteikti asmenims tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes, garantuoti tautos, krašto kultūros paveldo tęstinumą.

20. Centro funkcijos:

20.1. įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamas formaliojo švietimo bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas ir išsilavinimo standartus;

20.2. profesinį mokymą organizuoja ir profesinio mokymo programas rengia pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627);

20.3. rengia Centro ugdymo planą ir Centro profesinio mokymo planą;

20.4. vykdo pagrindinio ugdymo, vidurinio, profesinio mokymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus ir kvalifikacijos egzaminus teisės aktų nustatyta tvarka;

20.5. sudaro mokiniams saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, užtikrina ugdymo kokybę;tenkina mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius, kuria laisvalaikio ir pramogų kultūrą;

20.6. vykdo tęstinį darbo rinkos profesinį mokymą, garantuodamas  darbo rinkos paklausos ir darbo jėgos pasiūlos kvalifikacijų atitikimą;

20.7. organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, integruodamas profesinį mokymą su bendruoju lavinimu;

20.8. sudaro sąlygas gabių ir mokymosi sunkumų turinčių bei specialiųjų poreikių mokinių ugdymuisi;

20.9. užtikrina savivaldos institucijoms galimybę dalyvauti Centro veiklos planavime, valdyme ir priežiūroje; sudaro palankias sąlygas mokinių savivaldos organizacijų kūrimuisi bei veiklos plėtotei;

20.10. organizuoja mokymo ir ugdymo procesą (mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.);teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, vykdo profesinį orientavimą;inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems mokiniams;

20.11. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

20.12. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti profesijos srityje;

20.13. atlieka Centro vidaus auditą;

20.14. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

20.15. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

20.16. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

20.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. CENTRO TEISĖS

21. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

21.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

21.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

21.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

21.5. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

21.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir nustatyti Mokyklos teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai kainą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

21.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1707; 2003, Nr. 40-1812) nustatyta tvarka;

21.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Centro veikla organizuojama pagal:

22.1. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį švietimo planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija;

22.2. direktoriaus patvirtintą Centro strateginio švietimo plano įgyvendinimo metų veiklos programą, kuriai yra pritarusios Centro taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija;

22.3. direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba.

23. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu  ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Direktorius:

24.1. suderinęs su švietimo ir mokslo ministru ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Centro darbuotojų pareigybių sąrašą;

24.2. tvirtina Centro vidaus struktūrą;

24.3. tvirtina mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokytojus, profesijos mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.4. nustato Centro struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Centro struktūrinių padalinių vadovų  veiklos sritis;

24.5. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;

24.6. priima mokinius Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

24.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę ir, suderinęs su Centro taryba, jas tvirtina;

24.8. sudaro ir užtikrina mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

24.9. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro  veiklą, materialinius ir intelektinius  išteklius;leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

24.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

24.11. sudaro Centro vardu  sutartis Centro funkcijoms atlikti;

24.12. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

24.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją,  mokytojams, profesijos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.15. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

24.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui, profesijos mokytojui ir Centrui teikiančiomis  įstaigomis, teritorinės  policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos  tarnybomis  ir  kitomis  institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

24.17. užtikrina informacijos sklaidą apie Centre vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokytojų ir profesijos mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Centro audito rezultatus, Centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

24.18. atstovauja Centrui kitose institucijose;

24.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui, skyrių vadovams;

24.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme  nustatytas funkcijas.

25. Centro direktorius atsako už  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus;  už gerą ir veiksmingą  vaiko minimalios priežiūros priemonių  įgyvendinimą.

26. Centre sudaromos Centro Mokytojų tarybos sekcijos, veikiančios Centro padaliniuose. Centro mokytojų tarybos sprendžia profesinius klausimus, Centro padalinių mokinių pažangumo bei lankomumo, neformaliojo ugdymo organizavimo, kitus ugdymo klausimus.

27. Centro mokytojų tarybos sekciją sudaro: Centro padalinio vedėjas,  Centro padalinio sektoriaus vadovas, visi Centro padalinio mokytojai, profesijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, grupių vadovai, bibliotekininkai, metodininkai.

28. Centro mokytojų tarybos sekcijos susirinkimai vyksta ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

29. Centro mokytojų tarybos sekcijai vadovauja skyriaus vedėjas.

30. Centro mokytojų tarybos sekcijos susirinkimų sprendimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos sekcijos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

31. Centro mokytojų tarybos sekcija:

31.1. svarsto mokinių pažangos bei lankomumo klausimus, ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

31.2. svarsto mokinių stipendijų skyrimo klausimus;

31.3. planuoja padalinio metų ūkio ir švietimo veiklas;

31.4. teikia siūlymus Centro mokytojų tarybai veiklos planavimo klausimais;

31.5. svarsto naujų profesinio mokymo programų padalinyje rengimo klausimus;

31.6. aptaria bendrųjų ugdymo planų, profesinio mokymo planų, profesinio mokymo programų ir mokymosi pasiekimų klausimus, brandos ir kvalifikacijnių egzaminų organizavimo ir vykdymo klausimus;

31.7. aptaria padalinio mokinių poilsio, sveikatos, saugos darbe klausimus; šiais klausimais teikia siūlymus Centro mokytojų tarybai;

31.8. svarsto mokinių kėlimo į aukštesnį kursą, šalinimo iš Centro klausimus; leidimo laikyti egzaminus, baigimo dokumentų išdavimo, mokinių apdovanojimo klausimus.

32. Centre sudaroma Centro metodinė taryba ir Centro metodinės grupės.

33. Metodinės grupės skirtos mokytojams, profesijos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir kompetencijų, kvalifikacijos vertinimo būdus, mokymo (si) ir ugdymo (si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų, profesijos mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Centro pažangos.

34. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai, profesinio mokymo dalykų profesijos mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas.

35. Metodinės grupės veikia pagal Centro direktoriaus patvirtintus metodinių grupių veiklos nuostatus.

36. Metodinių grupių veiklą Centro skyriuose koordinuoja Metodinė taryba.

37. Metodinė taryba nustato mokytojų, profesijos mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų, profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre, teikia Centro direktoriui  suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo ir profesinio mokymo turinio formavimo ir jo organizavimo gerinimo.

38. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių vadovai.

39. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

40. Metodinė taryba veikia pagal Centro direktoriaus patvirtintus metodinės tarybos veiklos nuostatus.

V. CENTRO SAVIVALDA

41. Centro taryba - aukščiausia Centro savivaldos institucija.  Centro taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, profesijos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, socialinius partnerius  demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Centro interesams.

42. Rinkimai į Centro tarybą vyksta remiantis demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu; veiklos laikotarpis – 2 metai.

43. Centro tarybą sudaro:43.1. 6 pedagogai – po vieną bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo dalykų mokytoją iš ugdymą organizuojančių Centro skyrių;

43.2. 3 mokinių komitetų atstovai – po vieną iš ugdymą organizuojančių Centro skyrių;

43.3. 3 mokinių tėvų komitetų atstovai – po vieną iš ugdymą organizuojančių Centro skyrių;

43.4. 1 pagalbos mokiniui specialistas;43.5. 1-3 socialiniai partneriai;43.6. 1 bendruomenės atstovas.

44. Mokinių komitetų atstovus į Centro tarybą deleguoja mokinių komitetai.

45. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į Centro tarybą renkami Centro skyrių tėvų komitetuose dalyvavusiųjų balsų dauguma.

46. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai į Centro tarybą renkami Centro mokytojų tarybos posėdžiuose dalyvavusiųjų balsų dauguma.

47. Socialinius partnerius deleguoja socialiniai partneriai.

48. Centro tarybos pirmininkas renkamas iš Centro tarybos narių pirmajame Centro tarybos posėdyje dalyvavusiųjų balsų dauguma. Centro tarybos pirmininku negali būti Centro direktorius.

49. Centro tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus; posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Esant būtinybei, šaukiamas neeilinis Centro tarybos posėdis.

50. Centro tarybos nutarimai priimami Centro tarybos posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Centro tarybos nutarimai neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Švietimo įstatymui, teisės aktams ir kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems įstatymams. 

51. Švietimo ir mokslo ministerija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, Centro direktorius nustatę, kad Centro tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Centro veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo Centro tarybai juos svarstyti iš naujo. Centro tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

52. Be Centro tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami kiti Centro bendruomenės nariai, miesto bendruomenės nariai, kiti specialistai, kurių pagalbos gali prireikti sprendžiant įvairius klausimus.

53. Centro taryba:

53.1. aprobuoja Centro strateginį švietimo planą, jo įgyvendinimo metų veiklos programą, Centro nuostatus, stipendijų mokėjimo tvarką, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą, kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus;

53.2. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;

53.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo,

53.4. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro vidaus struktūros tobulinimo;

53.5. išklauso Centro metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;

53.6. teikia Centro direktoriui siūlymus dėl materialinės mokymo bazės gerinimo;

53.7. svarsto mokytojų, profesijos mokytojų, Centro metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui;

53.8. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių  mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

53.9. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;

53.10. Centro direktoriaus paklausimu teikia siūlymus Centro direktoriui vertinant Centro vadovų ir pedagogų veiklos rezultatus juos atestuojant;

53.11. teikia direktoriui siūlymus dėl mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarkos.

53.12. Centro taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams. Veiklos ataskaita skelbiama Centro interneto svetainėje.

54. Centro mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro mokytojų savivaldos institucija kitų tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesiniams bei bendriesiems ugdymo ir profesinio mokymo klausimams spręsti.

55. Mokytojų tarybą sudaro Centro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, Centro ugdymo skyrių vedėjai, sektorių vadovai, praktikos vadovai, visi Centre dirbantys mokytojai, profesijos mokytojai, bendrabučio auklėtojai, bibliotekos darbuotojai, metodininkai, pagalbos mokiniui specialistai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Centro savivaldos institucijų atstovai ir asmenys, kurių veiklą Mokytojų taryba aptaria ir analizuoja.

56. Mokytojų tarybai vadovauja Centro direktorius.

57. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

58. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

59. Mokytojų taryba:

59.1. svarsto mokymo eigą, ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

59.2. teikia siūlymus dėl Centro švietimo ir ūkinės veiklos planavimo ir švietimo veiklos strategijos, aptaria profesinio mokymo planų, Bendrųjų ugdymo programų, profesinio mokymo programų ir išsilavinimo standartų įgyvendinimo klausimus;

59.3. svarsto mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatus pagal skyrių pateiktą informaciją;

59.4. tvirtina Centro mokytojų atestavimo perspektyvinę programą;

59.5. priima nutarimus Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais;

60. Centro mokinių komitetas – aukščiausia Centro mokinių savivaldos institucija.

61. Mokinių komitetai renkami vieneriems metams rugsėjo mėnesį.

62. Mokinių komitetai veikia visuose Centro padaliniuose (toliau – skyrius).

63. Mokinių komitetą sudaro visų skyriaus grupių seniūnai. Komitetui vadovauja iš jų tarpo komiteto narių balsų dauguma išrinktas pirmininkas. Į komiteto posėdį gali būti kviečiami ir kiti aktyvūs, iniciatyvūs Centro mokiniai.

64. Centro mokinių komitetai:

64.1. deleguoja atstovus į Centro tarybą;

64.2. svarsto mokinių elgesio taisykles ir teikia siūlymus taisyklių tobulinimui;

64.3. svarsto mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo priemones;

64.4. teikia siūlymus Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų, darbo tvarkos taisyklių tobulinimo ir įgyvendinimo klausimais;

64.5. pritaria Centro mokinių stipendijų mokėjimo nuostatams;

64.6. skatina ir organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą kabinetuose, dirbtuvėse, laboratorijose, kitoje Centro teritorijoje;

64.7. teikia siūlymus skyrių vadovams mokinių popamokinės veiklos ir laisvalaikio organizavimo klausimais.

64.8. Mokinių komitetų veiklos priežiūrą vykdo Centro socialinis pedagogas.

65. Mokinių tėvų komitetai – Centro mokinių tėvų savivaldos institucijos, veikiančios pagal nuostatus, kuriems pritaręs Centro direktorius.

66. Tėvų komitetai renkami vieneriems metams spalio mėnesį.

67. Mokinių tėvų komitetai veikia visuose Centro skyriuose.

68. Skyriaus tėvų komitetą sudaro skyriaus grupių tėvų susirinkimų deleguoti atstovai.

69. Skyriaus tėvų komitetui vadovauja iš komiteto narių balsų dauguma išrinktas pirmininkas.

70. Skyriaus mokinių tėvų komitetas:

70.1. deleguoja atstovą į Centro tarybą;

70.2. aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, mokinių saugumo klausimus;

70.3. svarsto skyriaus vedėjo teikiamus klausimus dėl informacijos apie vaikus gavimo, skyriaus renginių organizavimo, išvykų ir kt.;

70.4. Skyrių mokinių tėvų komitetų veiklą koordinuoja Centro skyriaus vedėjas.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

71. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Centro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai ir mokytojai, profesijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai kvalifikaciją tobulina ir atestuojami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IRFINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

74. Centras patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir kitų teisės aktų nustatytą tvarką.

75. Centro lėšos:

75.1. valstybės biudžeto lėšos;

75.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

75.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

75.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

76. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

77. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

80. Centro nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Centro direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

81. Centras registruojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

82. Vieši pasiūlymai skelbiami Centro interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________

SUDERINTA

Centro tarybos 2005-12-14 posėdžio protokolo Nr.4 nutarimu

Centro tarybos 2010-09-03 posėdžio protokolo Nr.1 nutarimu

Švietimo ir mokslo ministras

Gintaras Steponavičius

2010 m. spalio 19 d.

 

Copyright © 2018 www.vtvpmc.lt. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 247 7560, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300039885.