Didžiuojamės įkvepiančiomis absolventų sėkmės istorijomis

type your text for first image here

Didžiuojamės įkvepiančiomis absolventų sėkmės istorijomis

Siekiame lyderystės profesiniame mokyme

type your text for second image here

Siekiame lyderystės profesiniame mokyme

Skiriame ypatingą dėmesį praktiniam mokymui

type your text for third image here

Skiriame ypatingą dėmesį praktiniam mokymui

Nuolat modernizuojame praktinio mokymo bazes

type your text for 4th image here

Nuolat modernizuojame praktinio mokymo bazes

Vykdome unikalias mokymo programas

type your text for 5th image here

Vykdome unikalias mokymo programas

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus 2009-04- 24 įsakymu Nr.V1-228

(Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V1-109 redakcija)

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja vidaus tvarką ir apibrėžia bendruosius Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau - Centro) vadovų, mokytojų, kitų darbuotojų ir mokinių darbo santykių principus ir elgesio normas.

2. Pagrindinis taisyklių tikslas – efektyviai panaudoti darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir galimybes siekiant Centro tikslų, daryti įtaką Centro bendruomenės narių elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

3.Darbo santykius Centre reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

4. Centro direktorius priima į darbą  ir atleidžia pedagoginius darbuotojus, administracijos, ūkio ir pagalbinį personalą. Direktoriaus pavaduotojai, padalinių vedėjai priimami į darbą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta konkurso tvarka

5. Priimti į Centrą darbuotojai dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintus savo pareigybės pareiginius nuostatus.

6. Priimamas į darbą darbuotojas Centro personalo skyriui pateikia šiuos dokumentus:

6.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą;

6.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;

6.3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančius dokumentus;

6.4.dvi nuotraukas (3x4);

6.5.asmens medicininę knygelę;

6.6.prašymą dėl priėmimo į darbą.

7. Prieš pradedant dirbti, darbuotojui personalo skyriuje įteikiamas darbo pažymėjimas. 

8. Pradedantis Centre dirbti darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su:

8.1.Centro vidaus tvarkos taisyklėmis (supažindina personalo specialistas);

8.2. pareiginiais nuostatais (supažindina personalo specialistas);

8.3. darbo saugos taisyklėmis (supažindina darbų ir civilinės saugos inžinierius).

9.  Darbo sutartys gali būti:

9.1. neterminuotos – kai darbuotojas priimamas neapibrėžtam laikui;

9.2. terminuotos – tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams;

9.3. trumpalaikės – sudarytos ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui;

9.4. dėl papildomo darbo arba antraeilių pareigų – sudaromos susitarus su darbuotoju, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis Centre eis tam tikras papildomas pareigas arba  dirbs tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą. Darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti kitoje darbovietėje.

10. Darbo sutartis pasibaigia darbo sutartyje nustatytais terminais arba kitais DK numatytais atvejais.

11. Priėmus darbuotoją, kuris turės materialinių vertybių, su juo sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Vienas pasirašytas sutarties egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas – saugomas buhalterijoje.

12. Pedagogų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) ir darbo užmokestis kasmet (mokslo metų pradžioje ir kalendorinių metų pradžioje) gali keistis dėl objektyvių priežasčių (priimtų grupių, mokinių skaičiaus; įgyvendinamų programų, mokymo planų pasikeitimų; esamų mokytojų kvalifikacijos; skiriamo finansavimo). Mokslo metų eigoje jis gali keistis abipusiu susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą.

13. Darbuotojas neturi teisės be darbdavio ar jo įgalioto asmens pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui.

14. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, padalinio vadovas tą dieną (pamainą) nušalina darbuotoją nuo darbo įstatymų nustatyta tvarka.

15. Kiekvieno darbuotojo atleidimas iš darbo įforminamas direktoriaus įsakymu.

16. Jeigu atleidžiamas darbuotojas neatvyksta pasirašyti nutrauktos darbo sutarties, personalo skyriaus vedėjas gali sutartyje pasirašyti ir įrašyti sakinį „Darbuotojas neatvyko pasirašyti darbo sutarties nutraukimo“.

 

III. DARBUOTOJŲ TEISĖS

17. Darbuotojai turi teisę:

17.1. reikalauti iš atsakingų asmenų tinkamų ir saugių  darbo sąlygų;

17.2. gauti darbui reikalingas priemones;

17.3. jungtis į profsąjungas ir kitas organizacijas įstatymų nustatyta tvarka;

17.4. nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis, stažuotis kitose institucijose bei užsienyje;

17.5. naudotis kasmetinėmis bei tikslinėmis atostogomis įstatymų nustatyta tvarka;

17.6. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad darbdavys atlygintų žalą, patirtą dėl darbdavio kaltės arba dėl nelaimingo atsitikimo darbe;

17.7. gauti informaciją apie jam priskaičiuotą atlyginimą.

 

IV. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

18. Centro darbuotojai privalo:

18.1. sąžiningai atlikti darbą pagal  pareiginių nuostatų reikalavimus;

18.2. tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti savo darbo vietą, tausoti Centro turtą;

18.3. darbo metu būti tvarkingos išvaizdos;

18.4. vykdyti teisėtus administracijos reikalavimus ir nurodymus;

18.5. laikytis darbo drausmės, Centre nustatyto etikos kodekso;

18.6. darbo vietoje turėti darbuotojo darbo pažymėjimą;

18.7. saugoti save ir nekenkti kitų sveikatai, mokėti saugiai dirbti;

18.8. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą ir pateikti įgaliotam darbuotojui medicininę knygelę;

18.9. per 3 dienas pranešti personalo skyriui savo namų adreso, telefono numerio duomenų  ar kitus pasikeitimus;

18.10. informuoti tiesioginį vadovą apie negalėjimą atvykti į darbą (darbuotojai, negalintys laiku ar visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti tiesioginį vadovą, o atvykus į darbą turi pateikti jam prašymą su paaiškinimu);

18.11. palikdami darbo vietą tarnybiniais ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę; norėdami išvykti nedarbo tikslais, privalo rašyti prašymą tiesioginiam vadovui, nurodant išvykimo priežastį bei laiką.

18.12. kasmet pasibaigus mokslo metams grąžinti paimtas knygas į biblioteką arba pratęsti naudojimosi jomis terminą;

18.13. nutraukus darbo sutartį:

18.13.1. paskutinę darbo dieną grąžinti darbo pažymėjimą;

18.13.2. visiškai atsiskaityti už jam išduotas materialines ir kitas vertybes.

19. Centro darbuotojams draudžiama:

19.1. mokomųjų užsiėmimų metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis (išskyrus ypatingus atvejus);

19.2. pasitraukti iš darbo vietos darbo metu neinformavus apie tai padalinio vadovo ir negavus jo sutikimo;

19.3. darbe vartoti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, medicininiais preparatais, rūkyti;

19.4. darbo metu dirbti pašalinius darbus, nesusijusius su atliekamomis pareigomis;

19.5. naudotis Centro elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis ne darbo tikslais, o taip pat leisti jais naudotis pašaliniams asmenims;

19.6. darbo vietose laikyti pašalinius daiktus, trukdančius atlikti tiesioginį darbą;

19.7. priimti dovanas už savo pareigų atlikimą;

19.8. priimti į mokomuosius užsiėmimus pašalinius asmenis, to nesuderinus su Centro ar skyriaus vadovais.

 

V. MOKINIŲ TEISĖS

20. Mokiniai turi teisę:

20.1. gauti Studijų ir mokymo programų registre nustatytą ir mokymo sutartyje numatytą profesinį išsilavinimą;

20.2. burtis į įvairias visuomenines organizacijas, susivienijimus, judėjimus, kurių veikla neprieštarauja LR Konstitucijai ir įstatymams;

20.3. dalyvauti Centro savivaldoje, Centro neformaliojo švietimo veikloje;

20.4. naudotis Centro bibliotekomis, skaityklomis, sporto salėmis bei kabinetais ir dirbtuvėmis;

20.5. gauti stipendiją pagal mokymosi rezultatus bei lankomumą, taip pat materialinę paramą pagal Vyriausybės patvirtintą stipendijų mokėjimo tvarką ir Centro stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus;

20.6. nesutikus su kurio nors dalyko pusmečio, metiniu ar egzamino įvertinimu, teikti apeliacijas vadovaujantis Centro nustatyta tvarka;

20.7. gauti 1 metų trukmės akademines atostogas dėl svarbių asmeninių priežasčių ir sugrįžus tęsti mokymąsi;

20.8.mokymąsi derinti  su darbu pagal specialybę;

20.9. gyventi Centro bendrabutyje;

20.10. dalyvauti stažuotėse, projektuose bei atlikti trumpalaikę praktiką užsienio šalyse;

20.11. naudotis Centro bendruomenės nariams taikomomis lengvatomis (vairavimo kursų, valgyklos ir k.t.);

20.12. gauti Mokinio pažymėjimą, suteikiantį teisę naudotis transporto ir kitomis lengvatomis;

20.13. rinkti atstovus į skyriaus mokinių komitetą, Centro tarybą. 

 

VI. MOKINIŲ  PAREIGOS

21. Mokiniai privalo:

21.1. nevėluoti į pamokas;

21.2. ateiti į mokymo įstaigą švariai ir tvarkingai apsirengus;

21.3. atsinešti reikalingas mokymo priemones;

21.4. pagarbiai bendrauti su mokytojais, Centro bendruomenės nariais, kitais mokiniais;

21.5.stropiai ir sąžiningai mokytis;

21.6. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti rimties, vykdyti mokytojų bei budėtojų reikalavimus;

21.7. be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, o jas praleidus, pateikti grupės vadovui pateisinimo dokumentus;

21.8.pertraukų metu elgtis drausmingai;

21.9. drabužius kabinti rūbinėje arba klasėje nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų;

21.10. bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje ir kitose Centro patalpose elgtis mandagiai, netrukdyti kitiems.

22. Mokiniams draudžiama:

22.1. savavališkai išeiti iš pamokų;

22.2. Centre ir jo teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis;

22.3. naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis pamokų, Centro renginių metu;

22.4. platini nelegalią literatūrą, naudoti pirotechniką, atsinešti visų rūšių ginklus;

22.5. atsinešti į Centrą gyvūnus;

22.6. gadinti Centro inventorių, technines mokymo priemones, vadovėlius, knygas.

 

VII. CENTRO TURTO NAUDOJIMAS IR APSAUGA

23. Centro bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis Centro kabinetais, mokymo dirbtuvėmis, sporto salėmis, bibliotekomis, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.

24. Kiekvienas Centro bendruomenės narys privalo tausoti Centro turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, naudoti Centro turtą tik su darbu susijusiais tikslais.

25. Kabinetų, dirbtuvių, laboratorijų vadovai atsako už jų tvarką ir priežiūrą, rūpinasi jiems patikėtų patalpų inventoriumi. Nedelsiant informuoja atitinkamus darbuotojus (raštiškai) apie atsiradusius kabineto inventoriaus, elektros ar vandens tinklų gedimus.

26. Draudžiama:

26.1.dirbti prišiukšlintose, netvarkingose, nevėdintose patalpose;

26.2. naudotis sulūžusiais, netvarkingais įrankiais, baldais.

27.Jei kabinetu naudojasi keli mokytojai:

27.1. kiekvienas  mokymo patalpoje dirbantis mokytojas atsako už  tvarką  joje ir čia esančių priemonių bei inventoriaus priežiūrą;

27.2. pasibaigus užsiėmimui, kiekvienas mokytojas privalo sutvarkyti kabinetą/ dirbtuves/ laboratoriją (nuvalyti lentą, surinkti mokymo priemones, tvarkingai sustatyti stalus ir kėdes, uždaryti langus, patikrinti, ar išjungti el. prietaisai ir pan.);

27.3. kabineto/dirbtuvių raktas saugomas Centre budėtojo darbo vietoje. Draudžiama baigus darbą raktą išsinešti į namus.

28. Centro bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo.

29. Darbo dienos pabaigoje mokytojai, kiti Centro darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.

30. Mokytojai, kiti Centro darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakuacijos kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.

31. Centro sargai budėdami nakties metu neturi teisės miegoti, įleisti į Centro patalpas pašalinius asmenis.

32. Už materialinius nuostolius, kuriuos patyrė Centras dėl darbuotojo aplaidumo, tyčinio turto gadinimo ar vagystės, atsako žalą padaręs darbuotojas. Jei žalą atlyginti atsisakoma  ar nepripažįstama kaltė, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

33. Jeigu darbuotojai dirba darbus, susijusius su perduotų jiems vertybių saugojimu, apdorojimu, išdavimu, pervežimu arba naudojimu gamybos procese ir neįmanoma atskirti kiekvieno darbuotojo materialinės atsakomybės ir sudaryti su juo visiškos materialinės atsakomybės sutarties, įvedama kolektyvinė materialinė atsakomybė.

34. Darbdavys atsako už saugių darbo sąlygų sudarymą, taip pat už žalą, padarytą darbuotojo sveikatai ir gyvybei dėl saugos darbe pažeidimų.

 

VIII. DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGOS

35. Darbuotojai Centre turi laikytis nustatyto darbo laiko režimo.

36. Centre nustatoma penkių darbo dienų savaitė.

37. Mokslo metų trukmė - nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į šį laikotarpį įeina mokymosi laikas ir atostogos.

38. Mokytojai dirba  pagal Centro direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius; kiti Centro darbuotojai dirba pagal direktoriaus patvirtintus individualius darbo grafikus.

39.Budėtojai dirba pagal slenkantį darbo grafiką.

40.Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 val.

41. Dieninio mokymosi metu pirmos pamokos pradžia – 8.00 val., pamokos trukmė – 45 min., pertraukų tarp pamokų trukmė – 10 min., ne vėliau kaip po 4 pamokos  ilgosios pertraukos trukmė – 30 min; dėl kabinetų, mokomųjų dirbtuvių stokos, mobiliųjų grupių sudarymo galimybių gali būti organizuojamos nulinės pamokos.

42. Pamokos Centre vyksta pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius. Tvarkaraštis gali būti laikinai keičiamas dėl mokytojų ligos, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių skyriaus vedėjo potvarkiu.

43. Centro darbuotojams, užimantiems etatines pareigas ir turintiems pamokų, savaitinis darbo laikas pratęsiamas tiek, kiek jis turi savaitinių pamokų.

44. Draudžiama trukdyti mokytojus pamokų metu, užlaikyti mokinius per pertraukas, skirti mokiniams mokymo programoje nenumatytus darbus ir namų užduotis atostogų laikotarpiui.

45. Mokinių Žiemos ir Pavasario atostogų metu  mokytojai tobulina kvalifikaciją, dirba metodinį darbą, tvarko mokomąją medžiagą.

46. Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis DK nustatyta tvarka pagal direktoriaus patvirtintą atostogų grafiką. Atostogų trukmė nustatoma pagal einamas pareigas ir ilgalaikį nepertraukiamą darbo stažą.

47. Mokytojams kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros atostogų metu. Kitu laiku dėl svarbių priežasčių mokytojams gali būti suteikiamos nemokamos atostogos, pritarus padalinio vadovui.

48. Atostogos yra suteikiamos už darbo metus. Darbo metai prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos ir apima dvylikos mėnesių laikotarpį, į kurį įskaitomas darbo laikas, taip pat kiti laikotarpiai, prilyginami darbo stažui.

49. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Atostogos suteikiamos pagal metų pradžioje patvirtintus atostogų grafikus. Darbuotojas savo kasmetines atostogas gali skaidyti į kelias dalis, viena iš jų turi būti ne trumpesnė kaip 14 dienų.

50. Jeigu kasmetinėmis atostogomis darbuotojas pasinaudojo už visus darbo metus, o vėliau su juo darbo santykiai nutraukiami nepasibaigus tiems darbo metams, iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti išskaičiuojami atostoginiai pinigai už neišdirbtas atostogų dienas.

51.  Mokamos mokymosi atostogos suteikiamos darbuotojams, kuriuos mokytis ar persikvalifikuoti siunčia Centras. Mokymosi atostogų metu darbuotojui mokamas vidutinis darbo užmokestis.

 

IX. DARBO UŽMOKESTIS

52. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas darbo sutartimi, remiantis etatų sąrašu; mokytojų – kiekvienais mokslo metais pagal tarifinį sąrašą, kuris gali būti tikslinamas sausio 1 d.

53. Mokytojai ir kiti darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo darbo apimtį, sudėtingumą, kokybę, pagal jų išsimokslinimą, darbo stažą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus kriterijus, tačiau darbo užmokestis neturi būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytąjį minimalų darbo užmokestį.

54. Darbo užmokestis darbuotojui pageidaujant gali būti mokamas vieną arba du kartus per  mėnesį - 7 ir 18 dienomis. Avanso dydį darbuotojas gali pasirinkti, tačiau jis negali viršyti 50% viso mėnesio darbo užmokesčio. Dėl darbo apmokėjimo sąlygų keitimo darbuotojai gali kreiptis 2 kartus  - rugsėjo ir vasario mėn.

55. Darbo užmokestis darbuotojams pervedamas į asmeninę jų sąskaitą banke.

56. Jei mokėjimo dienos sutampa su nedarbo dienomis, darbo užmokestis mokamas prieš jas.

57. Už darbą poilsio ar švenčių dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių;

58. Centro vadovybės nutarimu, vadovaujantis Centro tarybos aprobuota vienkartinių piniginių išmokų, priedų, priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarką, Centro darbuotojams gali būti mokami priedai prie atlyginimo už darbo kokybę, profesijų gretinimą, įvairių papildomų darbų atlikimą ar k.t.

59. Visų kategorijų darbuotojai darbo užmokestį už atostogų laikotarpį turi teisę gauti ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki atostogų arba abipusiu  šalių susitarimu.

 

X. MOKYTOJŲ, KITŲ DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

60. Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato Centro direktorius kartu su Centro taryba.

61. Centro darbuotojai skatinami už gerus darbo rezultatus, asmeninių ir darbo jubiliejų, švenčių proga:

61.1. padėkos raštais, pinigine išmoka;

61.2. dovana (tarp jų ir pinigine) darbo ir asmeninių jubiliejų proga;

61.3. priešlaikiniu drausminės nuobaudos panaikinimu.

62. Už darbo drausmės pažeidimą, t.y. pavestų pareigų nevykdymą (pvz. nepakankamą darbo laiko režimo kontrolę), netinkamą jų atlikimą bei kitus drausmės pažeidimus Centro darbuotojams gali būti taikomos drausminės nuobaudos, nustatytos DK:

62.1. pastaba;

62.2. papeikimas;

62.3. atleidimas iš darbo.

63. Atleidimas iš darbo, kaip drausminė nuobauda, gali būti taikoma vadovaujantis DK numatytais atvejais:

63.1. kai darbuotojas nerūpestingai atliko pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo taikyta drausminė nuobauda;

63.2. kai Centras patyrė materialinių nuostolių dėl darbuotojo tyčinių veiksmų arba aplaidaus pareigų vykdymo.

64. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai dokumentais patvirtinamas darbo drausmės pažeidimas ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo dienos. Darbuotojas supažindinamas su įsakymu apie nuobaudos paskyrimą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įsakymo apie paskirtą nuobaudą pasirašymo dienos (kai darbuotojas buvo darbe).

65.Už vieną darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriama tik 1 nuobauda.

66. Nuobauda skiriama atsižvelgiant į pažeidimo aplinkybes ir pasekmių sunkumą, pareikalavus darbuotojo pasiaiškinti raštu. Atsisakymas per administracijos nustatytą laiką pateikti raštišką pasiaiškinimą neatima teisės skirti darbuotojui drausminę nuobaudą.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir yra privalomos kiekvienam Centro bendruomenės nariui.

68. Šių taisyklių pažeidimas laikomas darbo drausmės pažeidimu ir sukelia tokias pat pasekmes ir atsakomybę, kaip ir už kitus darbo drausmės pažeidimus.

69. Taisyklės keičiamos pasikeitus darbo įstatymams, Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams arba Centro savivaldos institucijų iniciatyva. Taisyklių pakeitimai įforminami Centro direktoriaus įsakymu.

70. Šios taisyklės skelbiamos Centro interneto svetainėje ir yra privalomos visiems Centro bendruomenės nariams.

 __________________________

SUDERINTA

Centro tarybos 2012 m. sausio 26 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. V8-10

 

Copyright © 2018 www.vtvpmc.lt. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 247 7560, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300039885.