Tarptautinis (mokymo centras), 2007 m. | Inovatyvūs specialybės techninės anglų kalbos mokymosi metodai ES įmonės kontekste

MVGPlogotipasŠiuo metu yra vykdomas Leonardo da Vinčio mobilumo projektas (užsienio kalbos specialistų mainai) Nr. LT/06/EX/2/1019 ,,Inovatyvūs specialybės techninės anglų kalbos mokymosi metodai ES įmonės kontekste‘‘ 

Projekto bendrasis tikslas: skatinti ir stiprinti profesinio rengimo kokybę ir indėlį į inovacijų procesą  pasinaudojant užsienio partnerių - IPSIA ‘‘A.Ferrari’’ (Italija) ir Norton Radstock College (Anglija) - gerąja patirtimi atsižvelgiant į kylančius techninės anglų kalbos įgūdžių ir kompetencijų reikalavimus darbinėje veikloje, taip siekiant didinti mokinių konkurencingumą ir verslumą bei įsidarbinimo galimybes.

Konkretūs tikslai:

1. Kelti specialybės techninės anglų kalbos mokytojų dalykinę ir metodinę kvalifikaciją;

2. Susipažinti su inovatyviais specialybės techninės anglų kalbos mokymo metodais, vertinimo sistema, pažangių informacinių komunikacinių technologijų panaudojimu mokant techninės anglų kalbos;

3. Parengti naują automobilių srities specialybių techninės anglų kalbos mokymo programą, suteikiančią profesinės mokyklos mokiniams reikiamą kompetenciją ir kalbinius gebėjimus, skatinančią jų motyvaciją mokytis anglų kalbos. 

Projekto dalyviai – keturios Lietuvos profesinės mokyklos:

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras,  

VšĮ ,,Panevėžio profesinio rengimo centras‘‘,

Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla‘‘,

Aukštadvario žemės ūkio mokykla,  

dvi priimančios organizacijos užsienyje: IPSIA A.FERRARI (Italija), Norton Radstock koledžas (Anglija) 

ir viena - tarpinė organizacija Vilniaus Technikos kolegija. 

Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir buvo pasirinkta automobilių sritis. Visose anksčiau minėtose profesinio mokymo institucijose yra rengiami kvalifikuoti automobilių srities darbininkai, kurie mokomi specialybės anglų kalbos. Be to, Lietuvai įstojus į ES, didėja ne tik automobilių srities specialybių darbininkų paklausa, bet ir sparčiai besivystančios naujos technologijos kelia jiems vis didesnius kvalifikacinius reikalavimus todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir kalbinių įgūdžių tobulinimui. Todėl, tobulinant specialybės anglų kalbos mokymo programas, atsiranda poreikis naujų pažangių mokymo metodų diegimui, IT taikymui, kadangi turimų mokymo programų turinys ir metodika jau nebetenkina nei šiuolaikinio kvalifikuoto darbininko, nei jo darbdavio poreikių. Šiuo atveju užsienio partnerių patirtis būtų labai naudinga keliant specialybės anglų kalbos mokytojų dalykines ir metodines bei kalbines ir kultūrines kompetencijas, siekiant kuo geriau parengti mokinius sėkmingam integravimuisi į ES darbo rinką.  Galutinis projekto produktas - parengta nauja automobilių srities specialybių anglų kalbos mokymo programa, orientuota į visai Europai priimtinas, šiuolaikiškas mokymo programas, kurį vertins ne tik projekte dalyvaujančios profesinės mokyklos, bet taip pat ir išorinis vertintojas – tarpinė institucija Vilniaus technikos kolegija. 

PROJEKTO DIENORAŠTIS 

Spalio 1-14 d. Mainų vizitas Italijoje IPSIA A.FERRARI, kuriame dalyvavo 4 specialybės anglų kalbos mokytojos: Danutė Achramavičienė (Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla), Oksana Pantiuchina (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras), Jevgenija Semenavičienė (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras), Albina Žvykienė (VšĮ ,,Panevėžio profesinio rengimo centras‘‘) 

Lapkričio 19-gruodžio 2 d. Mainų vizitas Anglijoje  Norton Radstock College, kuriame dalyvavo 4 specialybės anglų kalbos mokytojos: Edita Liucvaikienė (Aukštadvario žemės ūkio mokykla), Natalija Petričenko (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras), Violeta Čepinskienė (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras), Violeta Valuckienė (VšĮ ,,Panevėžio profesinio rengimo centras‘‘).

 

 

 

Dvi savaites trukusių mainų vizitų metu užsienio partneriaimielai dalijosi su mumis savo sukaupta ilgamete patirtimi rengiant kvalifikuotus automechanikus. Projekto dalyviai, ypatingai Norton Radstock koledže, turėjo puikias sąlygas ne tik kelti dalykinę ir metodinę  kvalifikaciją, ( stebėti pamokas, susipažinti su teorinio ir praktinio  mokymo organizavimu, koledže taikoma vertinimo sistema, ruošti metodinę ir dalomąją medžiagą automobilių srities techninės anglų kalbos mokymui, apsilankyti įmonėse, kuriose studentai atlieka praktiką,), bet taip pat  tobulinti savo kalbines ir kultūrines kompetencijas.  Įgyta tarptautinė patirtis bus sėkmingai panaudota  tobulinant specialybės techninės anglų kalbos mokymo procesą savo mokyklose, taikant pačius naujausius metodus, remiantis užsienio partnerių Italijoje ir Anglijoje gerąja patirtimi.

2007 m. vasario 19d.LT/06/EX/2/1019 ,,Inovatyvūs  specialybės techninės anglų kalbos mokymo metodai ES įmonės kontekste‘‘ projekto Darbo grupės ir dalyvių susirinkimas.  Susirinkime  dalyvavo Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja  ugdymui  V.Putnaitė,   specialybės  anglų  kalbos  mokytojos O.Pantiuchina   ir V. Čepinskienė, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos specialybės  anglų kalbos mokytoja  E.Liucvaikienė, Viešosios įstaigos ,,Panevėžio profesinio rengimo centro‘‘ specialybės  anglų kalbos mokytojos A.Žvykienė ir V.Valuckienė, Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokyklos specialybės anglų kalbos mokytoja D.Achramavičienė.  Pateiktas ir išanalizuotas  automobilių srities specialybėms skirtos techninės anglų kalbos programos pirminis variantas. Vyko diskusijos, dalyviai išsakė savo nuomones ir teikė labai  konkrečius  pasiūlymus dėl kai kurių programos  skyrių pataisymo. Buvo susitarta, kad galutinis  programos variantas bus pateiktas iki 2007 m. kovo 20d.

2007 m. kovo 20d. LT/06/EX/2/1019 ,,Inovatyvūs specialybės techninės anglų kalbos mokymo metodai ES įmonės kontekste‘‘ projekto Darbo grupės ir dalyvių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Putnaitė, specialybės anglų kalbos mokytojos O.Pantiuchina , N. Petričenko, E.Semenavičienė, V. Čepinskienė, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos specialybės anglų kalbos mokytoja E.Liucvaikienė, Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokyklos specialybės anglų kalbos mokytoja D.Achramavičienė taip pat svečias iš Anglijos, Norton Radstock koledžo Technikos ir transporto skyriaus vedėjas Peter Vowles. Buvo pristatytas galutinis automobilių srities specialybių anglų kalbos programos variantas. Svečias aktyviai dalyvavo diskusijose, mielai pasidalino savo patirtimi, pateikė konkrečių pastabų dėl temų, paliko anglų kalbos mokymui skirtos medžiagos kompiuterinėse laikmenose.

Peržiūrėjus programą, nuspręsta, jog kai kurias jos dalis dar reikia pataisyti. 2007-04-20 d. programa bus pateikta vertintojui – Vilniaus technikos kolegijos Socialinių ir humanitarinių mokslų katedrai.